Reglement en deelnemingsvoorwaarden

Metabo Belgium NV biedt een promotie aan waarbij gratis machines kunnen verkregen worden.


Bij aankoop van een WB 18 LTX BL 125 Quick (artikelnummer 613077940) wordt een gratis machine geschonken : SB 18 L BL (artikelnummer 602331840). Deze actie is geldig tot 31 oktober 2020 bij de Menopro leden.

 

Artikel 1 – Organisatie
De promotie wordt georganiseerd door Metabo Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Groot-Bijgaarden, BTW BE 0469.601.051.
Metabo, Noordkustlaan 2 A, 1702 Groot Bijgaarden

 

Artikel 2 – Periode
Deze promotie loopt 01/01/2020 t/m 31/10/2020.

 

Artikel 3 – Spelregels
De deelnemer koopt tijdens de actieperiode het product WB 18 LTX BL 125 Quick (artikelnummer 613077840) aan, vult online (adres invulformulier) zijn gegevens in samen met het aankoopbewijs.
De machines dienen te zijn aangeschaft bij een officiële en geautoriseerde dealer van Metabo in België. Op zoek naar een erkende dealer in België? Klik dan hier.
U dient uw aankoop te registreren via onze website om te genieten van deze actie.
Er kan enkel via het registratieformulier op de website www.metabo.com/free-tool-Q1.2020-nl geregistreerd worden, registraties per post/fax/e-mail en andere worden niet aanvaard.
Om te kunnen genieten van deze actie moeten alle gegevens (adres, e-mail, etc.) correct en volledig ingevuld zijn. Bij ontbrekende of foute gegevens is de registratie ongeldig en zal er geen gevolg aan gegeven worden.
Elke registratie dient vergezeld te zijn van een geldige aankoopfactuur (geen kasticket). Ultieme geldigheidsdatum van de factuur is 31 augustus 2020.  Een kopie ervan kan geüpload worden bij registratie, dit mag een scan of een foto zijn (jpeg, gif, pdf en png files zijn toegestaan). Als de upload van de factuur niet duidelijk of onleesbaar is, dan is de registratie ongeldig en zal er geen gevolg aan gegeven worden.
Indien gegevens of registraties onvolledig of niet correct zijn, zal Metabo België geen initiatief nemen om de juiste informatie bij de klant of bij dealers in te winnen. Indien u onze klantendienst bij eventuele fouten contacteert, zullen wij steeds trachten om tot een correcte oplossing te komen.
Gedurende de inzendingen maakt verzamelt Metabo Belgium NV alle gegevens van de deelnemers.
Het deelnemen aan deze promotie houdt de aanvaarding in van dit reglement.  De gratis machine wordt op het ingeschreven adres aangeleverd.

 

Artikel 4 – Uitsluiting
In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van de deelname van deze en/of andere promoties uit te sluiten.

 

Artikel 5 – Informatie over de gratis machines
Bij aankoop van een WB 18 LTX BL 125 Quick (artikelnummer 613077940) wordt een gratis machine geschonken : SB 18 L BL (artikelnummer 602331840)
De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

 

Artikel 6 – Overmacht
Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Metabo Belgium NV de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Metabo Belgium NV ontlast van iedere verbintenis.

 

Artikel 7 – Wijziging van de promotie
De organisatoren van de promotie behouden zich het recht voor de promotie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de promotie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Metabo Belgium NV zal inwinnen naar aanleiding van deze promotie zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 9 alinea 3 van dit reglement.

 

Artikel 9 – Eventuele klachten
Het deelnemen aan deze promotie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de promotieperiode, naar de maatschappelijke zetel van Metabo Belgium NV. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

 

Artikel 10 – Algemeen
Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

 

Disclaimer
Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of LinkedIn. Deelnemers kunnen Facebook, Instagram, LinkedIn of Metabo Belgium NV op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.